Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Leveringstermijnen :
Een levering van enkele dagen na de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding. Een laattijdige aflevering van goederen die de koper strekken tot vervanging van de goederen dewelke hij rees bezit of goederen die geen strikte nutsfunctie hebben, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Een laattijdige levering van meer dan 30 dagen geeft de koper het recht op een schadeloosstelling van € 1.25/dag met een maximum van 10% van de verkoopprijs, te rekenen vanaf de datum van aangetekende ingebrekestelling van de koper.
Ingeval van laattijdige levering door overmacht (waaronder o.m. dient te worden verstaan staking bij toeleveringsbedrijven, eigen personeel, buitinwerkingstelling eigen zaak, oproer en opstand), behoudt de verkoper zich het recht voor om, na kennisgeving aan de koper, de uitvoering van de overeenkomst te schorsen.

2. Levering, vervoer, aanvaarding :
De leveringen, uitgevoerd door de zorgen van de koper, gebeuren op risico van de koper. De koper is verplicht de goederen bij ontvangst volledig te controleren, eventuele klachten moeten onmiddellijk bij de levering gebeuren en dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan de verkoper te worden gericht. Klachten betreffende verborgen gebreken t.o.v. de geleverde goederen of werken kunnen enkel rechtsgeldig zijn indien ze voldoen aan de wettelijke grenzen van artikel 1641 – 1649 B.W. Partijen komen overeen dat de klacht op basis van een verborgen gebrek moet ingesteld worden, op straffe van verval, binnen 8 dagen na de vaststelling ervan door middel van een aangetekend schrijven.
Geen wijziging van de bestelling door de koper wordt aanvaard zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de verkoper.

3. Betaling :
Al onze facturen worden contant betaald :
a) Bij betalingsvertraging zal, ten rechte en zonder ingebrekestelling, een verhoging voortslepen, voorafgegaan van 12% per jaar, verlengd met een vaste en onvatbare voor inkorting vergoeding van 17% met een minimum van € 75. Buiten deze intresten zal ook het bedrag van onze factuur van € 12,50 voor het verzenden van een brief en van € 25 voor de verplaatsing van een persoon verhoogd worden.
b) Elke tegenspraak moet binnen de acht dagen van de ontvangst van de factuur per aangetekende brief kenbaar gemaakt worden.
c) In geval van tegenspraak zijn enkel de rechtbanken bevoegd.

4. Tekortkomingen verkoper :
Tekortkomingen van de verkoper, van welke aard dan ook, kunnen in het geval geregeld onder artikel 1, aanleiding geven tot een schadevergoeding naar gemeenrecht, evenwel onder uitdrukkelijke voorwaarde van voorafgaande ingebrekestelling en bewijs van schade of het geleden verlies door de koper.

5. Annulatievergoeding :
Ingeval van gehele of gedeeltelijke afzegging van de bestelling door de koper, waarvoor o.m. niet afname van de bestelling als indicatie geldt, is aan de verkoper een forfaitaire annulatievergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 125, meer wettelijke intresten vanaf de datum van ingebrekestelling. In geen geval kan de koper bij bestelling van stukgoed of bestelling op maat deze afzeggen. De koper kan dan verplicht worden tot afname van de bestelling en betaling van de koopprijs onder verbeurte van betaling van een dwangsom van € 250 per vastgestelde niet-afname.

6. Bevoegdheid :
Voorliggende overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Luik bevoegd.

7. Geldigheid :
Partijen erkennen, na kennisname van deze algemene verkoopsvoorwaarden, dat er een contractueel evenwicht bestaat m.b.t. de wederzijdse rechten en plichten, overeenkomstig de wet van 17-07-1991. De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden brengen de geldigheid van deze overeenkomst en de ander clausules niet in het gedrang. De partijen verbinden zich er toe de ongeldige conclusies ter goeder trouw te vervangen door ander, die binnen de grenzen van het mogelijke dezelfde functies vervullen.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop